dnes je 8.12.2023

Expert na odpadové hospodárstvo a enviro problematiku
Produkt manažér

2023.03 Úvodník


Mgr. Tamila Chui

Vážení čitatelia,

prinášame Vám septembrové vydanie časopisu Expert na odpadové hospodárstvo a environmentalistiku, ktorý prináša raz za štvrťrok najnovšie odborné informácie a praktické riešenia z praxe.

V aktuálnom čísle časopisu sa dočítate o problematike zberu kuchynského odpadu. Ministerstvo životného prostredia SR pokračuje v zlepšení systému a pripravuje legislatívnu úpravu, ktorá sa bude týkať pravidiel pre zariadenia na zhodnocovanie BRKO a spolupracuje s ďalšími ministerstvami na riešeniach problematiky, aby táto nová legislatívna úprava obsahovala aj technické a procesné štandardy výroby kompostov a podporovala tak samosprávy v budovaní zariadení. Do zberu kuchynského odpadu sa zapojili všetky samosprávy, ktoré zbierajú bioodpad a majú túto povinnosť už dva roky. Pridali sa už aj mestá Bratislava a Košice, ktoré mali výnimku.

Aké zmeny prináša nová vyhláška Ministerstva životného prostredia, ktorá nadobudla účinnosti od 1. júla 2023? Podľa vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z. všetci prevádzkovatelia potenciálne alebo priamo znečisťujúci ovzdušie sú povinní držať sa stanovených zákonných limitov uvedených konkrétne v § 5, ods. 1 až 6. Ministerstvo životného prostredia SR už zákonom č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje v § 62 písm. h) a k) požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie tzv. stacionárnych zdrojov, ktoré znečisťujú ovzdušie, aj o ich emisiách a dodržiavaní prípustných medzí znečisťovania ovzdušia. Ďalšie dôležite informácie ohľadom pravidiel, zoznamov a typov evidencií pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.

Pripravili sme pre Vás ďalší odborný článok:

Odporúčame Vám prečítať si aj praktické riešenia príkladov z praxe:

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie praje


Mgr. Tamila Chui

odborná redaktorka

Zákon o odpadoch s účinnosťou od 1. 1. 2023 na stiahnutie TU

(Dokument je dostupný po prihlásení)

Práve si prezeráte časopis Expert na odpadové hospodárstvo a environmentalistiku. Odborný štvrťročník, ktorý  prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú. 

Nové v on-line časopise

Články

Samosprávy a problémy zberu kuchynského odpadu

Emisné limity, ich monitorovanie, pravidlá, zoznamy a typy evidencií pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia podľa platnej legislatívy v roku 2023

Problémy firiem s priemyselným odpadom

Otázky a odpovede

Úprava odpadov v roku 2024

Odpady z ťažobného priemyslu v roku 2023

Čo nájdete v našom štvrťročníku:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.
Ing. Mária Hrmová
Ing. Mária Hrmová

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva.  Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas jej pôsobenia v rôznych spoločnostiach jej učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie. Podstata jej podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť.  Roky sa venuje poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.

Ing. Peter Gallovič
Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalší autori, ktorí spolupracujú na tvorbe časopisu:

 • PhDr. Martin Daško, PhD.
 • Ing. Juraj Poništ
 • Ing. Matej Šiculiak
 
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV